Bra att veta

Till Ryttis kvaliteter hör kontinuiteten inom personalgruppen. Vi har arbetat tillsammans i många år och kompletterar varandra väl. Detta skapar trygghet och stabilitet för såväl barn som föräldrar och personal.

På avdelningarna Kotten och Tallen har barnen blandade åldrar mellan 1 – 4 år.

På avdelningen Ekorren går de äldsta barnen.

Den friluftsskolverksamhet, som utvecklats av Friluftsfrämjandet, utgör en av hörnpelarna i Ryttis verksamhet.

DET PEDAGOGISKA ARBETET
Det pedagogiska arbetet innehåller många olika delar för att tillgodose barnens omsorg och utveckling. Vi följer läroplanen med inriktning på natur. I leken, både inom- och utomhus, tränas umgänget med kamrater och vuxna. Leken ger också utrymme för skapande verksamhet, fantasi och experimenterande med olika material. Rörelse, dans, rytmik, regel- och sånglekar är också viktiga inslag. Arbetet med de dagliga göromålen ger viktiga tillfällen till inlärning. Vid t.ex. måltider eller vid städning och skötsel av material, får barnen lära sig ta ansvar och samarbeta. Genom att använda temainriktad metodik, där olika arbetssätt och olika ämnesområden bearbetas, tränas barnets språkutveckling och begreppsbildning. Ämnen väljs efter barnens behov av vidgade upplevelser och kunskaper.

MÅLTIDER
Ryttis serverar enbart ekologisk och närproducerad KRAV-märkt mat till barnen. Lunch serveras ca 11.15 och mellanmål c:a 14.00. Veckans matsedel finner Du på Tallens och Kottens anslagstavlor och på vår hemsida (www.ryttis.se).
Om barnet äter samtliga måltider på Ryttis ska det ha fått 2/3 av sitt dagliga näringsbehov tillgodosett. Barnet behöver ytterligare en måltid hemma på kvällen. Vi strävar efter att göra måltiderna lugna och gemensamma och att lära barnen goda matvanor och ett gott bordsskick.

ÖVERKÄNSLIGHET, ALLERGIER OCH SPECIALKOST
Vissa barn är överkänsliga för en del födoämnen, andra har allergier, som kräver speciell kost. Familjens och Ryttis matvanor kan också vara olika, av kulturella eller andra skäl. Det respekterar vi och ser till att barnet inte serveras födoämnen, som det inte bör få.

Om Ryttis behöver ta speciell mathänsyn till Ditt barn, informera om detta redan vid första kontakten med oss. Behöver Ditt barn specialkost krävs läkarintyg. Även överkänslighet och allergier som berör miljön på daghemmet behöver personalen få veta i god tid för att kunna vidta nödvändig hänsyn till detta i sin planering.

UTEVISTELSE
Barn och personal är ute varje dag. För att Ditt barns utevistelse ska bli rolig och angenäm, behöver det oömma kläder, som passar väderlek och årstid. Extra kläder för ombyte behöver också finnas på förskolan. Det är önskvärt att barnens kläder är märkta.

RYTTIS ÖPPETTIDER
Ryttis håller normalt öppet mellan 07.00 – 17.30 men har möjlighet till förlängt öppethållande om ett återkommande behov föreligger. Det långa öppethållandet medför att personalen måste ha schemalagd arbetstid. För Dig som förälder, innebär detta, att Du inte alltid träffar samma personal när Du hämtar och lämnar Ditt barn.

INVÄNJNING
Att börja på förskola innebär en förändring i ett barns liv. För att starten skall bli så bra som möjligt, är det viktigt att Du och Ditt barn vistas tillsammans på Ryttis den första tiden. Din närvaro ger Ditt barn den trygghet hon/han behöver för att i lugn och ro vänja sig vid den främmande miljön och lära känna personal och övriga barn. Ryttis har tre dagars invänjning, men anpassas naturligtvis individuellt.

ALLMÄNNA REGLER
Om barnet uteblir pga. sjukdom eller av andra skäl, är vi tacksamma, om detta kan meddelas oss i god tid, helst före 07.30 den aktuella dagen. Detta ger oss en möjlighet att anpassa vår planering för dagen.

När Ditt barn återkommer efter sjukdom eller annan frånvaro, underlättar Du för oss, om vi får redan på detta dagen före. Skicka gärna ett E-postmeddelande till forskolan@ryttis.se. Meddela oss alltid om Du blir försenad eller om någon annan skall hämta Ditt barn. Vi lämnar aldrig ut ett barn till någon annan än till vårdnadshavarna, om detta inte har meddelats.

Meddela oss också om Ditt barn skall gå hem tidigare eller senare än vanligt. Lämna eller hämta aldrig Ditt barn utan att informera oss. Se till att vi alltid har möjlighet att nå Dig eller någon annan ansvarig under dagen.
Vår verksamhet börjar klockan 09.00, och för att barnen ska få ut så mycket som möjligt under sin tid här på Ryttis ser vi gärna att samtliga barn är lämnade före den tiden.
Tänk också på att när Du lämnar och hämtar Ditt barn, inte stannar kvar för länge. Det kan skapa oro i barngruppen. Du får naturligtvis information om, hur Ditt barn har haft det under dagen.

SJUKDOM
Det är viktigt för barnet, att få vara hemma då det är sjukt. Dessutom är infektionsrisken naturligtvis större när man vistas i grupp. Hjälp oss därför, och därmed Dig själv, genom att hålla barnet hemma när det är infekterat. Barn som ordinerats penicillin eller motsvarande, bör hållas hemma de tre första dagarna. Vi medicinerar endast mot allergiska besvär. All hälsokontroll sker på BVC.

FÖRSÄKRING
En kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats av kommunen för Ditt barn. Den omfattar olycksfall, som inträffar i samband med förskole- och fritidshemsvistelse och under färd till och från dessa.

UPPSÄGNING
Ska Ditt barn sluta på Ryttis skall detta göras på Stockholms Stads Hemsida. Uppsägningstiden är en månad och under den tiden får Du betala avgift.

PERSONALMÖTEN
På Ryttis utför personalen visst arbete på s.k. barnfritid. Då planeras verksamheten, ges information och aktuella frågor tas upp.

Gemensamma personalmöten sker på kvällstid, andra planeringsmöten sker på dagtid. Då är en del av personalen med barnen, och andra lämnar barngruppen för planering.

BARNOMSORGSTAXA
Ryttis följer den kommunala barnomsorgstaxan (den s.k. maxtaxan).

KLAGOMÅL
Förskolan Ryttis vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med parten det berör.

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att du kontaktar rektor på enheten. Detta kan också göras direkt om du av någon anledning inte vill kontakta den klagomålet eller synpunkten berör personligen.

Rektor tar emot ditt klagomål eller synpunkt och kontaktar berörd person eller arbetslag för att få deras syn på saken. Rektor ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 14 dagar.

Om du känner, att du inte får gehör för ditt klagomål eller upplever att din klagomålshantering inte har tagits om hand enligt ovanstående, kan du vända dig till:

  • Stockholm – Stockholms Stads kontaktcenter på telefon 08-508 00 508.

RYTTIS HEMSIDA
www.ryttis.se

ADRESS OCH TELEFON
Förskolan Ryttis ek för
Ryttmästarvägen 140
162 70 Vällingby
Tfn 08/761 65 16
Mobil 0733/529 914

Vi hoppas, att denna lilla översikt ger svar på de flesta spontana frågor Du kan tänkas ha. Täcker det inte Ditt omedelbara informationsbehov, finns vi alltid tillgängliga och vi engagerar oss gärna.
Med vänliga hälsningar
Personalen på Ryttis.